Domů

» Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., odst. 1, o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů, zřídil ředitel školy školní poradenské pracoviště (ŠPP). Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům.

Členové  (pracovníci) ŠPP

 

Ředitel školy nebo zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Richard Satinský.

Výchovný poradce – Mgr. Lenka Hradilová, tel.: 558 630 155 >> více

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů – Mgr. Jana Strumienská, tel. 558 630 127 >> více

Školní psycholog – Mgr. Soňa Tichá, tel.: 602 534 505 >> více

Další obecné informace o ŠPP

Poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům je bezplatné. Některé služby jsou poskytovány pouze na žádost žáka nebo jeho zákonného zástupce. Služby mohou být poskytovány také na základě žádosti jiných zařízení nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. OSPOD). Pracoviště dále poskytuje poradenské  a konzultační služby pedagogickým pracovníkům školy.

Školní poradenské pracoviště kromě žáků a zákonných zástupců spolupracuje také s třídními učiteli, učiteli, učiteli odborného výcviku a asistenty pedagoga. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými poradenskými zařízeními, např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem.

Rozsah služeb ŠPPza poskytování poradenských služeb je ve škole zodpovědný ředitel školy, který je současně členem ŠPP nebo pověřený zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Vedení školy je povinno zpracovat program poradenských služeb, který vymezuje, jaké služby jsou pracovištěm poskytovány a jaké pozice jsou součástí pracoviště, program se nazývá Program školního poradenského pracoviště na zabezpečení pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Rozsah služeb, které pracoviště poskytuje, odpovídá počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy.

Jde především o služby související s následujícími aktivitami:

 • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků;
 • podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi;
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek;
 • spolupráce se zákonnými zástupci;
 • spolupráce s jinými školními zařízeními;
 • metodická podpora učitelů, učitelů odborného výcviku a asistentů pedagoga;
 • tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů;
 • prevencí rizikového chování a školní neúspěšnosti;
 • včasná intervence při problémech žáků;
 • kariérové poradenství.

Dokumentace ŠPP

Škola je povinna vést o poskytovaných službách dokumentaci. Vede především dokumentaci o žádostech o službu, o provedených vyšetřeních, jejich výsledcích, opatřeních
a doporučeních, dále o součinnosti s jinými školskými zařízeními a orgány veřejné moci.

Členové  (pracovníci) ŠPP

a) Ředitel školy nebo zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Richard Satinský.

b) Výchovný poradce – funkci vykonává Mgr. Lenka Hradilová, tel. 558630155 a poskytuje

zejména:

 • vykonává specializovanou metodologickou, poradenskou, informační a konzultační činnost v oblasti pedagogiky a psychologie;
 • koordinace kariérového poradenství na škole;
 • vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, a žáků nadaných, vede evidenci podpůrných opatření dle doporučení PPP či SPC a vede evidenci přidělených kompenzačních pomůcek;
 • spolupracuje s třídními učiteli a učiteli, zákonnými zástupci při vytváření plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů či doučování žáků;
 • připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně jejich úpravy;
 • vede a organizuje jednání výchovné komise školy, která řeší výchovné a vzdělávací problémy žáků školy;
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce;
 • spolupracuje se třídními učiteli, školní psycholožkou, metodičkou prevence při řešení problémů žáků;
 • spolupracuje s Mobilním centrem pro podporu inkluze, vypracovává tabulku aktuálních potřeb školy a koordinuje činnost pracovníků MCPI na naší škole;
 • podílí se na náplni a organizaci adaptačních programů pro první ročníky;
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.

c) Školní metodik prevence sociálně patologických jevů – funkci vykonává Mgr. Jana

Strumienská, tel. 558630127 a provádí zejména:

 • koordinuje tvorbu, kontrolu, evaluaci a participaci při realizaci (minimálního) školního preventivního programu;
 • koordinuje a participuje na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu
  a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování aj.;
 • záchyt signálů rizikového chování žáků školy;
 • individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání;
 • koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků,
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování žáků;
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování;
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence;
 • metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

d) Školní psycholog – funkci vykonává Mgr. Soňa Tichá, mail: psycholog@ssgos.cz a provádí zejména:

 • podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole;
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení;
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně, zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení;
 • spolupracuje s pedagogickými pracovníky škol, s vedením školy, žáky školy
  a zákonnými zástupci žáků;
 • provádí diagnostiku a depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;
 • provádí zjišťování sociálního klimatu ve třídě, prevenci školního neúspěchu žáků;
 • provádí krizovou intervenci a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky školy a zákonné zástupce;
 • individuální případovou práci se žáky v osobních problémech;
 • metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc třídním učitelům;
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů;
 • konzultace se zákonnými zástupci žáků při vzdělávacích a výchovných problémech,
 • individuální konzultace pedagogickým pracovníkům školy v oblasti výchovy
  a vzdělávání.

Zpracoval: Ing. Radovan Maresz, zástupce ředitele

Frýdek-Místek, dne: 28. 02. 2024

                              PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed. IGIP, dr. h. c.

                                                                             ředitel, v. r.

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 6. 3. 2024