Domů

» Metodik prevence

Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Jana Strumienská

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou:

 1. koordinuje tvorbu školních preventivních strategií – Minimálního preventivního programu a kontroluje jeho realizaci
 2. koordinuje aktivity prevence
 3. metodicky vede pedagogické pracovníky v oblasti vyhledávání problémových projevů chování
 4. vede preventivní práce se třídou
 5. koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence
 6. kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologických jevů
 7. shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích
 8. vede písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti
 9. zajišťuje a předává učitelům odborné informace a nabídky programů
 10. vede a aktualizuje databázi spolupracovníků školy
 11. provádí vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování
 12. spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů

Postup v případě výskytu zneužívání návykových látek ve škole a školských zařízeních.

Strategický plán k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.

Program proti šikanování

Spolupráce se specializovanými institucemi

 • resort školství – PPP, střediska výchovné péče, speciálně pedagogická centra
 • resort zdravotnictví – pediatři, odborní lékaři, psychologové, psychiatři,
 • resort sociální péče – oddělení péče o rodinu, oddělení sociální prevence
 • nestátní neziskové organizace věnující se prevenci a řešení šikany

Kontakty:

Ped. psych. poradna, F – M, tel.: 558 644 750

Středisko výchovné péče, F – M, 28. října 1885, tel.: 558 645223

Poradna pro oběti násilí, tel.: 558 629 223

Centrum nové naděje, F – M, tel.: 558 622 438

Renarkon, F – M, tel.: 723 141, 029, 606 694 244, e-mail: kcfmrenarkon@seznam.cz

Linka bezpečí, tel.: 116 111 – zdarma

Linka Ztracené dítě, tel.: 116 000 – zdarma

Kurátorky pro děti a mládež:  Zdeňka Kučná, tel.: 558 609 328, Anna Tkáčová, tel.: 558 609 329

Konzultační hodiny

Dle dohody

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 3. 9. 2021