Domů » Informace pro maturitní obory

Informace pro maturitní obory

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Plánovaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro maturitní obory:

65-41-L/01   Gastronomie

69-41-L/01   Kosmetické služby

65-42-M/02   Cestovní ruch

31-43-M/01   Oděvnictví

————————————————————————————————————————————–

Tabulka pro přepočet bodů

Obory – zdravotní požadavky

————————————————————————————————————————————–

Termín odevzdání přihlášek:   do 1. března 2022

Informace pro uchazeče o studium – obory ukončené maturitní zkouškou:

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ). Každý uchazeč může písemný test z ČESKÉHO JAZYKA a písemný test z MATEMATIKY konat dvakrát. Poprvé – v prvním stanoveném termínu (12. 4. 2022) ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.  A podruhé – ve druhém stanoveném termínu (13. 4. 2022) ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud uchazeč konal zkoušky v obou termínech, započítává se mu do celkového hodnocení vždy lepší výsledek z obou testů.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

1. termín:   12. dubna 2022 (pro uchazeče, kteří mají školu na prvním  místě na přihlášce)

(náhradní termín je:   10. května 2022)

2. termín:   13. dubna 2022 (pro uchazeče, kteří mají školu na druhém místě na přihlášce)

(náhradní termín je:   11. května 2022)

Pozvánku  k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dnů před konáním  1. termínu JPZ, tedy nejpozději 29. března 2022. Uchazeč, který se pro vážné důvody nedostavil k řádnému termínu přijímací zkoušky – a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy – může konat zkoušku v náhradním termínu.

Dle ustanovení §38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do spisu pro obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou se stanoví termín 29. dubna 2022.

Informace pro uchazeče s rozhodnutím:    PŘIJAT

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (28. dubna 2022), tj. do 2. května 2022 a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy pod registračním číslem – PROTO NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ.

Informace pro uchazeče  s rozhodnutím:   NEPŘIJAT

Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE.

Odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledku – tj. do 16. května 2022.

                                                    PhDr. Mgr. Ing. Lukáš SMUTNÝ, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP, dr. h. c.

                                                                                                ředitel

Autor: EWP.
Zveřejněno: 16. 8. 2021