Domů » Informace pro maturitní obory

Informace pro maturitní obory

2. kolo přijímacího řízení – maturitní obory

Ředitel Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků pro školní rok 2022/2023. Více informací naleznete zde.

Více informací o počtech přijímaných žáků naleznete zde

Kritéria pro obor Cestovní ruch

Kritéria pro obor Gastronomie

Kritéria pro obor Kosmetické služby

Kritéria pro obor Oděvnictví

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Plánovaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro maturitní obory:

65-41-L/01   Gastronomie

69-41-L/01   Kosmetické služby

65-42-M/02   Cestovní ruch

31-43-M/01   Oděvnictví

————————————————————————————————————————————–

Tabulka pro přepočet bodů

Obory – zdravotní požadavky

————————————————————————————————————————————–

Termín odevzdání přihlášek:   do 1. března 2022

Informace pro uchazeče o studium – obory ukončené maturitní zkouškou:

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ). Každý uchazeč může písemný test z ČESKÉHO JAZYKA a písemný test z MATEMATIKY konat dvakrát. Poprvé – v prvním stanoveném termínu (12. 4. 2022) ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.  A podruhé – ve druhém stanoveném termínu (13. 4. 2022) ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud uchazeč konal zkoušky v obou termínech, započítává se mu do celkového hodnocení vždy lepší výsledek z obou testů.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

1. termín:   12. dubna 2022 (pro uchazeče, kteří mají školu na prvním  místě na přihlášce)

(náhradní termín je:   10. května 2022)

2. termín:   13. dubna 2022 (pro uchazeče, kteří mají školu na druhém místě na přihlášce)

(náhradní termín je:   11. května 2022)

Pozvánku  k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dnů před konáním  1. termínu JPZ, tedy nejpozději 29. března 2022. Uchazeč, který se pro vážné důvody nedostavil k řádnému termínu přijímací zkoušky – a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy – může konat zkoušku v náhradním termínu.

Dle ustanovení §38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do spisu pro obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou se stanoví termín 29. dubna 2022.

Informace pro uchazeče s rozhodnutím:    PŘIJAT

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (28. dubna 2022), tj. do 2. května 2022 a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy pod registračním číslem – PROTO NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ.

Informace pro uchazeče  s rozhodnutím:   NEPŘIJAT

Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE.

Odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledku – tj. do 16. května 2022.

                                                    PhDr. Mgr. Ing. Lukáš SMUTNÝ, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP, dr. h. c.

                                                                                                ředitel

Autor: EWP.
Zveřejněno: 16. 8. 2021