Domů

» Přijímací řízení pro maturitní obory

Přijímací řízení pro maturitní obory

1. kolo přijímacího řízení – maturitní obory

Plánovaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Kritéria pro maturitní obory:

65-41-L/01   Gastronomie

69-41-L/01   Kosmetické služby

65-42-M/02   Cestovní ruch

31-43-M/01   Oděvnictví


Tabulka pro přepočet bodů

Obory – zdravotní požadavky


Termín odevzdání přihlášek:   do 1. března 2022

Informace pro uchazeče o studium – obory ukončené maturitní zkouškou:

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ). Každý uchazeč může písemný test z ČESKÉHO JAZYKA a písemný test z MATEMATIKY konat dvakrát. Poprvé – v prvním stanoveném termínu (13. 4. 2023) ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.  A podruhé – ve druhém stanoveném termínu (14. 4. 2023) ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud uchazeč konal zkoušky v obou termínech, započítává se mu do celkového hodnocení vždy lepší výsledek z obou testů.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

1. termín:   13. dubna 2023 (pro uchazeče, kteří mají školu na prvním  místě na přihlášce)

(náhradní termín je:   10. května 2023)

2. termín:   14. dubna 2023 (pro uchazeče, kteří mají školu na druhém místě na přihlášce)

(náhradní termín je:   11. května 2023)

Pozvánku  k přijímací zkoušce obdrží uchazeč 14 dnů před konáním  1. termínu JPZ, tedy nejpozději 30. března 2023. Uchazeč, který se pro vážné důvody nedostavil k řádnému termínu přijímací zkoušky – a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy – může konat zkoušku v náhradním termínu.

Dle ustanovení §38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do spisu pro obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou se stanoví termín 2. května 2023.

Informace pro uchazeče s rozhodnutím:    PŘIJAT

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (v případě zveřejnění výsledků Centrem 28. 4. 2023 to bude v termínu do 3. 5. 2023) a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy pod registračním číslem – PROTO NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ.

Informace pro uchazeče  s rozhodnutím:   NEPŘIJAT

Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE.

Odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Vzor odvolání otevřete zde.

Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledku.


Uchazeči, kteří byli přijati a nejsou žáky základní školy, mají možnost získat ZÁPISOVÝ LÍSTEK na adrese:

https://www.msk.cz/temata/skolstvi/zapisovy_listek.html

Ve Frýdku-Místku 13. 1. 2023

                                              

      PhDr. Mgr. Ing. Lukáš SMUTNÝ, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP, dr. h. c.

                                                                                                ředitel

Autor: EWP.
Zveřejněno: 11. 1. 2023