Domů » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek,  dále jen škola jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením č. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) informuje, že zpracovává údaje v případech vedení dokumentace školy a činnostech, které vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

datové schránky ID DS: avsnuez

e-mailem: sekretariat@ssgos.cz

poštou: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, p. o., Frýdek, tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vnést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

Informační memoranda k testování na onemocnění Covid-19

 • Žáci a jejich zákonní zástupci zde
 • Zaměstnanci školy zde

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze na základě:

 • právního předpisu;
 • souhlasu zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • Školní matrika;
 • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování;
 • elektronická třídní kniha;
 • záznamy z pedagogických rad;
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • Seznamy žáků na soutěžích;
 • emailové adresy;
 • fotografie a video záznamy za účelem propagace školy.

Podepsání informovaného souhlasu

Učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

Práva žáků a zákonných zástupců

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu;
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole;
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku;
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků bez rodných čísel);
 • již nepotřebné údaje skartovat;
 • zachovávat mlčenlivost o údajích;
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces;
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole;
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí společnost

Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10

telefon: +420 910 120 377

e-mail: dpo@dpohotline.cz

ID datové schránky: tkyd8fz

Komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha

zastoupená fyzickou osobou: Ing. Michal Merta, MBA

Příloha: Kamerový systém

Autor: EWP.
Zveřejněno: 29. 3. 2021