Domů

» Přijímací zkoušky pro učební obory

Přijímací zkoušky pro učební obory

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Plánovaný počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Kritéria pro tříleté učební obory:

66-52-H/01   Aranžér

69-51-H/01   Kadeřník

65-51-H/01   Kuchař-číšník

29-56-H/01   Řezník-uzenář

29-54-H/01   Cukrář

29-53-H/01   Pekař

66-53-H/01   Operátor skladování

————————————————————————————————————————————–

Tabulka pro přepočet bodů

Obory – zdravotní požadavky

————————————————————————————————————————————–

Termín odevzdání přihlášek:   do 1. března 2023

Informace pro uchazeče o studium – učební obory ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělávání ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem budou zveřejněny na webových stránkách školy od 22. dubna do 30. dubna 2023.

Dle ustanovení §38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do spisu pro obory vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem se stanoví termín 21. dubna 2023.

Informace pro uchazeče s rozhodnutím:    PŘIJAT

Ředitel školy zveřejní seznam s výsledky (na webu školy a při vstupu do školy) a tím vyhovuje   žádosti o přijetí uchazečům, kteří splnili stanovené podmínky – PROTO NEOBDRŽÍTE PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ

Informace pro uchazeče  s rozhodnutím:   NEPŘIJAT

Ředitel zveřejní seznam s výsledky přijímacího řízení – toto je pouze informativní zpráva pro uchazeče, kteří nesplnili kritéria pro přijetí. Proto musí uchazeč počkat, až mu bude doručeno PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ UCHAZEČE.

Odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Vzor odvolání otevřete zde.

Zápisový lístek je přijatý uchazeč povinen odevzdat na danou školu nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledku.


Uchazeči, kteří byli přijati a nejsou žáky základní školy, mají možnost získat ZÁPISOVÝ LÍSTEK na adrese:

https://www.msk.cz/temata/skolstvi/zapisovy_listek.html

                                                    PhDr. Mgr. Ing. Lukáš SMUTNÝ, MPA, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP, dr. h. c.

                                                                                                ředitel

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 11. 1. 2023