Domů

» 8 Dokumenty

8 Dokumenty

Přehled nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí a místo a čas, kde jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Předpisy jsou k nahlédnutí na sekretariátu ředitele školy v čase od 8.00 do 14.00 hodin.

Přehled nejdůležitějších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek v oblasti školství:

 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
 • Vyhláška č. 72/2004 Sb. o poradenských službách, v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanovuje dlouhodobé záměry, výroční zprávy a vlastní hodnocení školy, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v platném znění
 • Vyhláška 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem v platném znění
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů v platném znění
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném znění
 • Vyhláška 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění
 • Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění
 • Vyhláška š. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění

Přehled nejdůležitějších dokumentů (interní dokumenty školy)

zpět >>

Autor: Zbranek
Zveřejněno: 1. 3. 2022