0 0 0 0 0

Historie školy

Z historie po současnost

Tradice naší školy sahá až do doby na sklonku 19. století, přesněji do roku 1892, kdy byla založena Průmyslová škola pokračovací s jedním českým a jedním německým oddělením. Po druhé světové válce sídlila učňovská škola v budově nynější Základní školy Petra Bezruče (1. základní školy).

Od poloviny minulého století se začalo učňovské školství poměrně bouřlivě rozvíjet. Kapacita prostor, které škola využívala, byla nedostačující. Učilo se dokonce hned na několika místech ve městě. Z tohoto důvodu byla vystavěna nová škola, která byla otevřena v roce 1970. Již v době svého vzniku to byla škola moderní a dobře vybavená vyučovací technikou, s tělocvičnou, bazénem, společenským sálem a internátem.  

K nejstarším oborům na naší škole patří obory Kuchař-číšník, Prodavač a Kadeřník. Relativně mladšími obory, i když z dnešního pohledu už také tradičními, jsou obory Cukrář a Řezník-uzenář. Dlouholetá vyučovací tradice s sebou přináší hodně zkušeností a odbornou erudici učitelů i učitelů odborného výcviku, kteří žáky připravují pro praktický život. Absolventi těchto oborů se dovedou velmi dobře uplatnit v praxi.

Všichni žáci, kteří získají výuční list, také mohou využít možnosti, kterou jim škola nabízí, a to zvýšit si kvalifikaci formou dálkového studia oboru Podnikání ukončeného maturitou.

Mezi dlouho vyučované obory naší školy patří také obor Aranžér, který však v posledních letech prošel výraznou proměnou s ohledem na skutečnost, jaké požadavky na absolventa klade současný pracovní trh. Dnes se na škole vyučuje pod názvem Propagace a reklama. Žáci vyučení v tomto oboru mohou navíc pokračovat v denním nástavbovém studiu Propagace přímo na naší škole, a získat tak k výučnímu listu i maturitní vysvědčení.

Vraťme se však zpět do historie. Od 1. září 2005 se střední odborné učiliště stalo Střední školou gastronomie a služeb. Ruku v ruce s touto přeměnou přišlo i rozšíření nabídky o nové studijní obory. Mezi žádané a atraktivní obory ukončené maturitní zkouškou patří Gastronomie, Kosmetické služby či Cestovní ruch.

Dalším významným mezníkem v historii školy bylo její sloučení se Střední školou oděvní a obchodně-podnikatelskou, která sídlila na ulici Potoční. K němu došlo 1. července 2011. Jeho výsledkem je nejen nový název školy – Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, ale také navýšení počtu žáků a rozšíření nabídky studia o maturitní obor Oděvnictví. Naše škola patří v současnosti k největším středním školám v regionu. V současné době ji navštěvuje kolem 600 žáků.  

Škola aktivně reaguje na požadavky trhu práce, pro který jsou naši žáci připravováni. S tím souvisí i její soustavná modernizace, aby podmínky pro teoretickou i praktickou výuku odpovídaly současným trendům. V minulých letech byly vybudovány učebny výpočetní techniky, učebna cizích jazyků, videoučebna, učebna chemie, ale třeba také školní knihovna. Učebny byly vybaveny počítači, interaktivními tabulemi či dataprojektory. Kromě toho bylo ve škole postaveno kadeřnické a kosmetické studio, moderní gastrocentrum, kuchyně pro studenou kuchyni a také byl modernizován bazén pro výuku plavání.

O dobré úrovni znalostí a dovedností žáků svědčí i jejich účast na nejrůznějších regionálních, celostátních i mezinárodních soutěžích, ve kterých se umísťují na předních místech. Rovněž v rámci školy pořádáme soutěže a olympiády, sportovní klání, exkurze či kulturní akce. Také se aktivně zapojujeme do různých projektů. 

Více informací o naší škole i o možnostech studia získáte na těchto internetových stránkách nebo nás můžete navštívit během dne otevřených dveří.

 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy
 • Historie školy

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy



"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3