0 0 0 0 0

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

29.01.2020

Plán přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro učební tříleté obory

66-52-H/01 Aranžér

69-51-H/01 Kadeřník

65-51-H/01 Kuchař-číšník

29-56-H/01 Řezník - uzenář

29-54-H/01 Cukrář

29-53-H/01 Pekař

66-53-H/01 Operátor skladování

Kritéria pro studijní obory

65-41-L/01 Gastronomie

69-41-L/01 Kosmetické služby

65-42-M/02 Cestovní ruch

31-43-M/01 Oděvnictví

Kritéria pro nástavbový obor

Nástavbové studium - dálková forma:

64-41-L/51 Podnikání

Tabulka pro přepočet bodů

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Informace pro uchazeče o studium

Obory vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělávání ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 27. dubna 2020.

• dle ustanovení §38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do spisu pro obory vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem se stanoví termín 24. dubna 2020

Informace pro uchazeče s rozhodnutím přijat:
• zveřejnění seznamu je oznámením ředitele školy, že vyhovuje žádostem o přijetí, neobdržíte proto písemné rozhodnutí

Informace pro uchazeče s rozhodnutím nepřijat:
• zveřejnění seznamu je pouze informativní, proto musíte počkat, až Vám bude doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí uchazeče
• proti rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku (JPZ). Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a písemný test z matematiky konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud konal uchazeč zkoušku dvakrát, započítává se mu do celkového hodnocení lepší výsledek z písemného testu.

• svůj úmysl vzdělávat se na naší škole musíte potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu (tj. do 18. 5. 2020)

• dle ustanovení §38 odst. 1 správního řádu o právu účastníků správního řízení nahlížet do spisu pro obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou se stanoví termín 29. dubna 2020

Termíny jednotné přijímací zkoušky (pouze pro první kolo přijímacího řízení, v dalších kolech se JPZ na naší škole nekoná)

1. termín: 14. 4. 2020 (pro uchazeče, kteří mají školu na prvním místě na přihlášce), náhradní termín: 13. 5. 2020

2. termín: 15. 4. 2020 (pro uchazeče, kteří mají školu na druhém místě na přihlášce), náhradní termín: 14. 5. 2020

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči 14 dnů před konáním 1. termínu JPZ, tedy nejpozději 30. 3. 2020. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (28. 4. 2020), tj. do 3. 5. 2020 a zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy pod registračním číslem. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Upozorňujeme uchazeče, že podmínkou studia na nástavbovém oboru Podnikání – dálková forma je získání středního vzdělání s výučním listem, na nástavbovém oboru Propagace – denní forma je získání středního vzdělání s výučním listem v oboru Aranžér.

Odvolání

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

  • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vedení školy
Vedení školy

PhDr. Mgr. Ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc., Ing.Paed.IGIP

Skleník


SŠ gastronomie,
oděvnictví a služeb
tř. T.G.Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek

00577243
CZ00577243
110022289
sekretariat@ssgos.cz
558 630 041-3
Moravskoslezský kraj

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Příspěvková organizace Náš facebook
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy"S námi do života..."
tř. T.G.Masaryka 451
sekretariat@ssgos.cz
+420 558 630 041-3